a

 Hướng dẫn sử dụng

1. Đăng nhập vào hệ thống:

-    Đầu tiên vào trang cổng thông tin, bạn đọc sử dụng chức năng Đăng nhập.

-    Sử dụng tài khoản được cấp để đăng nhập vào hệ thống.

2. Tìm kiếm opac:

-    Nhập nội dung tìm kiếm vào ô [tìm kiếm].

-    Nhấn nút [tìm kiếm] hoặc Enter để xuất kết quả theo nội dung tìm.

-    Nhấn chuột vào một trong những mục của kết quả tìm kiếm để xem chi tiết.

3. Cổng chính thư viện:

-    Hiển thị thông tin sách mà thư viện có cho bạn đọc tìm kiếm.

-    Xem chi tiết thông tin sách.

TRÁCH NHIỆM HOÀN TRẢ CỦA NGƯỜI THI HÀNH CÔNG VỤ TRONG PHÁP LUẬT VỀ TRÁCH NHIỆM BỔI THƯỜNG CỦA NHÀ NƯỚC

Tác giả:TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU KHOA HỌC LẬP PHÁP

THỰC TIỄN GIẢI QUYẾT BỒI THƯỜNG TRONG HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH VÀ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN LUẬT TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG CỦA NHÀ NƯỚC

Tác giả:TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU KHOA HỌC LẬP PHÁP

Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005 sửa đổi, bổ sung năm 2007, 2012 và văn bản hướng dẫn thi hành

Tác giả:

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế

Tác giả:

Văn bản pháp luật về chống thư rác

Tác giả:

a
Tìm kiếm
Cổng thông tin thư viện
Hình ảnh Thanh Tiêu đề Trang Web Part
tainguyenthuvien