a

 Hướng dẫn sử dụng

1. Đăng nhập vào hệ thống:

-    Đầu tiên vào trang cổng thông tin, bạn đọc sử dụng chức năng Đăng nhập.

-    Sử dụng tài khoản được cấp để đăng nhập vào hệ thống.

2. Tìm kiếm opac:

-    Nhập nội dung tìm kiếm vào ô [tìm kiếm].

-    Nhấn nút [tìm kiếm] hoặc Enter để xuất kết quả theo nội dung tìm.

-    Nhấn chuột vào một trong những mục của kết quả tìm kiếm để xem chi tiết.

3. Cổng chính thư viện:

-    Hiển thị thông tin sách mà thư viện có cho bạn đọc tìm kiếm.

-    Xem chi tiết thông tin sách.

An ninh mạng trong pháp luật an toàn thông tin: thực trạng và kiến nghị

Tác giả:Th.S. Đỗ Tiến Dũng

QUỐC HỘI VỚI VIỆC ĐỊNH HÌNH CƠ CHẾ MỚI VỀ QUẢN TRỊ NƯỚC

Tác giả:VIỆN NGHIÊN CỨU LẬP PHÁP; QUỸ ROSA LUXEMBURG

MỐI QUAN HỆ GIỮA QUỐC HỘI VÀ CÔNG CHÚNG - THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

Tác giả:TS. Trần Tuyết Mai

CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN XÂY DỰNG TIÊU CHÍ GIÁM SÁT VIỆC THỰC HIỆN LUẬT KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Tác giả:TS. Lê Minh Hồng

CÁC HÌNH THỨC QUẢN LÝ, KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI Ở MỘT SỐ QUỐC GIA - KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM

Tác giả:TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC LẬP PHÁP

a
Tìm kiếm
Cổng thông tin thư viện
Hình ảnh Thanh Tiêu đề Trang Web Part
tainguyenthuvien