a

 Hướng dẫn sử dụng

1. Đăng nhập vào hệ thống:

-    Đầu tiên vào trang cổng thông tin, bạn đọc sử dụng chức năng Đăng nhập.

-    Sử dụng tài khoản được cấp để đăng nhập vào hệ thống.

2. Tìm kiếm opac:

-    Nhập nội dung tìm kiếm vào ô [tìm kiếm].

-    Nhấn nút [tìm kiếm] hoặc Enter để xuất kết quả theo nội dung tìm.

-    Nhấn chuột vào một trong những mục của kết quả tìm kiếm để xem chi tiết.

3. Cổng chính thư viện:

-    Hiển thị thông tin sách mà thư viện có cho bạn đọc tìm kiếm.

-    Xem chi tiết thông tin sách.

MINH BẠCH HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ THUẾ - THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

Tác giả:TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC LẬP PHÁP

Sản xuất, kinh doanh rượu thủ công – thực trạng và kiến nghị

Tác giả:TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC LẬP PHÁP

XÂY DỰNG QUY TẮC ĐẠO ĐỨC HÀNH NGHỀ KIẾN TRÚC SƯ - KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VÀ MỘT SỐ GỢI MỞ CHO VIỆT NAM

Tác giả:TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC LẬP PHÁP

THỰC TRẠNG GIÁO DỤC PHỔ THÔNG Ở VIỆT NAM VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ

Tác giả:TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC LẬP PHÁP

hệ thống giáo dục một số nước trên thế giới - kinh nghiệm cho Việt Nam

Tác giả:TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC LẬP PHÁP

a
Tìm kiếm
Cổng thông tin thư viện
Hình ảnh Thanh Tiêu đề Trang Web Part
tainguyenthuvien