a

 Hướng dẫn sử dụng

1. Đăng nhập vào hệ thống:

-    Đầu tiên vào trang cổng thông tin, bạn đọc sử dụng chức năng Đăng nhập.

-    Sử dụng tài khoản được cấp để đăng nhập vào hệ thống.

2. Tìm kiếm opac:

-    Nhập nội dung tìm kiếm vào ô [tìm kiếm].

-    Nhấn nút [tìm kiếm] hoặc Enter để xuất kết quả theo nội dung tìm.

-    Nhấn chuột vào một trong những mục của kết quả tìm kiếm để xem chi tiết.

3. Cổng chính thư viện:

-    Hiển thị thông tin sách mà thư viện có cho bạn đọc tìm kiếm.

-    Xem chi tiết thông tin sách.

CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN GIAO THẨM QUYỀN CHẤT VẤN CHO HỘI ĐỒNG DÂN TỘC, CÁC ỦY BAN CỦA QUỐC HỘI Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

Tác giả:ThS. Trần Văn Thuân

Mô hình tổ chức chính quyền địa phương ở đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt: Những vấn đề đặt ra và hướng giải quyết

Tác giả:TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU LẬP PHÁP

Pháp luật về giáo dục thể chất và thể thao trong nhà trường – Thực trạng và kiến nghị

Tác giả:TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU KHOA HỌC LẬP PHÁP

Pháp luật về thuế bảo vệ môi trường đối với lĩnh vực xăng dầu: Thực trạng và giải pháp

Tác giả:TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU KHOA HỌC LẬP PHÁP

Pháp luật một số nước trên thế giới về An ninh mạng và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

Tác giả:TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU KHOA HỌC LẬP PHÁP

a
Tìm kiếm
Cổng thông tin thư viện
Hình ảnh Thanh Tiêu đề Trang Web Part
tainguyenthuvien